Rekvizīti

Ogres  novada pašvaldība

Lielvārdes Sporta centrs

Raiņa iela 22, Lielvārde, Ogres nov., LV 5070

Reģ.nr. 90000024455

PVN reģ. Nr. LV 90000024455

Banka:   Valsts kase    

Kods:    TRELLV22

Norēķinu konts: LV25TREL9800890740210

vai Swedbank; konta Nr. LV19HABA0551026635681