Informācija topošajiem sporta speciālistiem….

Informācijai!

Šodien 10.11.2015. Ministru kabineta sēdē izskatīja Noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.77 “Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām””.

Informācija par izskatītajiem grozījumiem:

Atbilstoši Sporta likuma 20.panta trešajai daļai uz profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu (turpmāk – sporta skolas) pedagogiem (treneriem) ir attiecināmas Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumi Nr.77 “Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām” (turpmāk – Noteikumi Nr.77) 11.punktā noteiktās prasības – personām, kuras vada sporta treniņus (nodarbības) vai veic izglītojošo vai metodisko darbu sporta jomā, kā arī personām, kuras sniedz atbalstu tiem, kas apmeklē sporta treniņus (nodarbības) vai apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu, nepieciešams sertifikāts.
Saskaņā ar Izglītības likuma 48.panta pirmo daļu strādāt par pedagogu ir tiesības arī personai, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām. Minētās prasības ir noteiktas Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumu Nr.662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr.662). Tādejādi vispārējās izglītības iestādēs ir iespēja strādāt pedagoģisko darbu, tai skaitā sporta organizatora, sporta trenera, sporta metodiķa darbu, augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanas laikā pēc mācību uzsākšanas augstskolā, savukārt sporta skolas pedagogiem (treneriem) šādu tiesību nav, jo Noteikumi Nr.77 šādu iespēju neparedz.
Lai novērstu minētās atšķirības attiecībā uz nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju pedagogiem, kas īsteno izglītības programmas sporta skolās (sporta speciālists – treneris sporta skolā), kuriem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju nosaka Noteikumi Nr.77, un pedagogiem, kas īsteno izglītības programmas vispārējās izglītības iestādēs (t.sk., vada mācību priekšmeta “Sports” stundas), kuru izglītību un profesionālo kvalifikāciju nosaka Noteikumi Nr.622, veicinātu sporta studiju programmās studējošo nodarbinātību sporta izglītības iestādēs jau mācību laikā (tādejādi dodot iespēju ātrāk iegūt praktisku darba pieredzi sporta nozarē), nepieciešams paredzēt tiesības sporta studiju laikā strādāt arī sporta speciālista (trenera) amatā.
Ievērojot minēto, noteikumu projekts paredz noteikt, ka tiesības strādāt bez sporta speciālista sertifikāta ir tām personām, kuras iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā pēc pilnībā pirmajam akadēmiskajam gadam paredzētā kredītpunktu skaita iegūšanas (uzsākot mācības 2.kursā) vai arī ir ieguvušas profesionālās ievirzes sporta izglītību (izglītības programmas kods 30V) akreditētā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē un iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā.
Lai nodrošinātu, ka sporta speciālistu reģistrā tiktu apkopota informācija par visām tām personām, kuras ir tiesīgas darboties sporta jomā, noteikumu projekts paredz, ka personas, kuras iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā, informāciju, norādot vārdu, uzvārdu, sporta veidu, kā arī, augstākās izglītības iestādi, kurā persona iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā un norādītā sporta veida atzītas sporta federācijas rakstisku saskaņojumu, mēneša laikā pēc darba uzsākšanas iesniedz Latvijas Sporta federāciju padomē.

Ar cieņu
Antra Aizstrauta

Izglītības un zinātnes ministrijas
Sporta departamenta
Vecākā referente
antra.aizstrauta@izm.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *