Nefomālā izglītība

"Kustības sekmē smadzeņu darbību un rosina domāšanu." 
Ž. Ž. Ruso