Jānis Naruška

Direkktora vietn.saimn.darbā
Tālr.; fax: 25656509;
e-pasts:  janisnaruska@inbox.lv